kowalikowo.pl

Lifestyle Blog

Lifestyle

Dzialalsnoc

Działalność gospodarcza to działalność zarobkowa np. budowlana, handlowa lub usługowa, a także działalność zawodowa, która wykonywana jest bez przerw i w sposób zorganizowany.

Działalność gospodarcza- jak zacząć

Aby rozpocząć działalność gospodarczą trzeba wybrać jej rodzaj. Wpływa to na sposób, w jaki się ją rejestruj, na koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz sposób, w jaki będziemy rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Rodzaj działalności ma wpływ na odpowiedzialność, jaką na nas spoczywa kiedy jesteśmy właścicielami firmy.

Rodzaje działalności gospodarczej

Istnieje kilka rodzai działalności gospodarczej a są nimi:
– jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostszy rodzaj prowadzenia firmy. Jest on przeznaczony dla osób fizycznych. Aby ją zarejestrować nie trzeba iść do urzędu, ponieważ można to zrobić przez internet. Zakładając własną firmę nie trzeba mieć wkładu własnego w minimalnej wysokości. Osoba samozatrudniona może rozliczać się na trzy sposoby: opodatkowanie ogólne, ryczałt lub według karty podatkowej. Nazwa firmy musi zawierać imię i nazwisko właściciela,
– spółka cywilna- aby założyć spółkę potrzeba co najmniej dwóch osób. Osoby te podpisują umowę w formie pisemnej. Nazwa firmy musi posiadać skrót „s.c” w nazwie lub jego rozwinięcie. Wchodząc do spółki niepotrzebny jest kapitał zakładowy. Spółka ta nie musi być zarejestrowana, lecz jej wspólnicy wpisać muszą się w CEIDG,
– spółka jawna- taką spółkę założyć mogą co najmniej dwie osoby. Sporządza się pisemna umowę, od której trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Spółkę taka rejestruję się w przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
– spółka partnerska- to spółka prowadzona przez co najmniej dwie osoby wykonujące i mające uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu. Założeniu spółki towarzyszy podpisanie umowy lub aktu notarialnego jeśli wkładem wspólnika jest nieruchomość lub przedsiębiorstwo. W takim wypadku podpisać należy akt notarialny lub umowę z poświadczeniem notarialnym,
– spółka komandytowa- tworzą ją co najmniej dwie osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjnej mające zdolność prawną. Za zobowiązania spółki odpowiada jeden ze wspólników całym swoim majątkiem a odpowiedzialność jednego ze wspólników jest ograniczona do kwoty zawartej w umowie. Rejestracja tej spółki konieczna jest w Krajowym Rejestrze Sądowym,
– spółka komandytowo- akcyjna- tworzona przez co najmniej dwie osoby. Jedną osoba jest komplementariuszem i odpowiada za spółkę całym swoim majątkiem. Jeden ze wspólników jest akcjonariuszem co oznacza, że nie odpowiada on za zobowiązania spółki. Przy założeniu tej spółki konieczny jest kapitał własny w wysokości 50000 złotych i wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości.
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- spółka ta założona może być przez jedną osobę. Umowa przybiera formę aktu notarialnego a nazwa firmy musi zawierać skrót „z o.o.”. Podczas rejestracji firmy trzeba wpisać ją do Krajowego Rejestru Sądowego,
– spółka akcyjna- może założyć ja jedna osoba. Umowa to akt notarialny. Forma spółki opiera się na obrocie akcjami, które są własnością akcjonariusza. Kapitał zakładowy to wkład finansowy osób będącymi współwłaścicielami.